เงินชราภาพประกันสังคม จะขอรับเงินเกษียณได้ทุกกรณีหรือไม่ เงื่อนไขอย่างไร

“สิทธิประโยชน์ประกันสังคม”ที่คนทำงานจ่ายกันอยู่ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ม.33 สำหรับมนุษย์เงินเดือน หรือ ม.39 สำหรับอาชีพอิสระที่ออกจาก ม.33 เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้รับ “เงินเกษียณอายุ” ซึ่งมีทั้งได้รับเป็นเงินบำเหน็จและได้รับเป็นเงินบำนาญ เมื่อเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเบื้องต้นดังนี้

1.ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จ

2.ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน ขึ้นไป (15 ปี) จะได้รับเป็นเงินบำนาญ โดยประกันสังคมจะจ่ายให้เป็นรายเดือนตลอดชีวิต

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขจำเพาะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณี “ชราภาพ” ที่ผู้มีอายุถึง 55 ปีจะได้รับ ซึ่งจะมีอะไรบ้าง และจะได้รับหรือถูกตัดสิทธิหรือไม่หากอายุเกิน 55 ปี แล้วไปทำเรื่องเบิก”เงินชราภาพประกันสังคม”ภาพล่าช้า หรือถ้ายังส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อ จะมีสิทธิขอรับเงินชราภาพได้ไหม ไปหาคำตอบพร้อมกัน…​​​​

เงื่อนไขการได้รับเงินกรณี “ชราภาพ”
ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ม.33 และ ม.39 สามารถขอรับสิทธิกรณี “ชราภาพ” ได้หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะดังนี้

เงื่อนไขกรณีได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จะได้รับเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขคือ
– มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

– ไม่เป็นผู้ประกันตน คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนทั้ง ม.33 และ ม.39

– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

เงื่อนไขกรณีได้รับ”เงินบำนาญชราภาพ” จะได้รับเงินจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราเงินบำนาญ 20% ของรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ยังได้บวกเพิ่มอีก 1.5% ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ 12 เดือน (ไม่ครบ 12 เดือนปัดจำนวนเดือนที่เกินทิ้ง ไม่นับปีเพิ่ม) โดยมีเงื่อนไขคือ

– ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

– ไม่เป็นผู้ประกันตน คือออกจากการเป็นผู้ประกันตนทั้ง ม.33 และ ม.39

– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (15 ปี) ระยะเวลา 180 เดือนนั้น จะส่งเงินสมทบติดต่อกันหรือไม่ก็ได้อายุครบ 55 ปี ยื่นเรื่องช้า หรือส่งเงินสมทบต่อ จะถูกตัดสิทธิรับเงินชราภาพหรือไม่
1.สำหรับผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิรับกรณีชราภาพ

2.หากเกินระยะเวลากำหนด กฎหมายอนุโลมให้ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนได้ พร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3.ในกรณีที่ผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี แต่บริษัทได้จ้างงานต่อและส่งเงินสมทบผู้ประกันตน ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ โดยจะไม่ถูกตัดสิทธิรับเงินชราภาพ และยังไม่ต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิชราภาพ จนกว่าจะออกจากการเป็นผู้ประกันตน จากนั้นให้ยื่นเรื่องภายใน 2 ปี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่องขอเงินชราภาพ
เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกันตนต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นขอรับเงินชราภาพ

ประกอบด้วย

ผู้ประกันตนยื่นเอกสารขอเงินชราภาพด้วยตัวเอง
– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

ทายาทขอรับสิทธิ์เงินชราภาพแทน
– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01)
– สำเนามรณบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินชราภาพ
– สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี)
– สำเนาสูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
– หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ถ้ามี)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอฯ (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

สถานที่ในการยื่นเรื่องกรณีชราภาพ
สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการขอรับ”เงินชราภาพประกันสังคม” สามารถยื่นเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม ได้เมื่ออายุครบ 55 ปี และออกจากการเป็นผู้ประกันตนแล้ว โดยต้องขอรับเงินชราภาพภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิรับเงินกรณีชราภาพ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ทั้งในกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ได้ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Self service กองทุนประกันสังคมได้ที่ http://www.sso.go.th ลงทะเบียนเข้าระบบ แล้วเลือกเมนู “บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Self Service”

หลังจากยื่นเอกสารและได้รับการอนุมัติแล้ว สำหรับเงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับภายใน 7-10 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดราชการ) ส่วนเงินบำนาญชราภาพ จะได้รับการเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเช่นกัน

สรุป : ผู้ประกันตนเตรียมวางแผนวัยเกษียณให้ดี หากออกจากการเป็นผู้ประกันตนตอนอายุ 55 ปี พอดิบพอดี จะต้องไปยื่นเอกสารขอรับสิทธิชราภาพภายใน 2 ปี แต่ในกรณีที่บริษัทยังจ้างงานและส่งเงินสมทบประกันสังคมให้อยู่ ผู้ประกันตนก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยยังไม่ต้องไปยื่นเรื่องขอเงินชราภาพ จนกว่าจะออกจากประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว จึงจะเข้าเกณฑ์ต้องยื่นเอกสารขอเงินชราภาพ ภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ หากเกิน 2 ปีไปแล้ว ยังไม่ได้ไปยื่นเรื่อง ประกันสังคมยืนยันว่า “ไม่ถูกตัดสิทธิ” แต่ต้องยื่นเรื่องและเอกสาร พร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถยื่นเรื่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ประกันสังคมทราบ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top