วิธีเตรียมเอกสารขอสินเชื่อกู้บ้าน ทำอย่างไรถึงจะได้รับการอนุมัติในหนเดียว

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

ธอส. ไขปัญหาคาใจสำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้บ้าน พร้อมกับแนะวิธีเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านภายในหนเดียว

เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แนะการเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้าน พร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านผ่านในหนเดียวมาฝากผู้อ่านกัน

สำหรับเอกสารขอสินเชื่อบ้านที่ต้องยื่น ได้แก่

 • เอกสารส่วนบุคคล
 • เอกสารการเงิน หรือแสดงที่มารายได้
 • เอกสารหลักประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • ธนาคารต้องการหลักฐานส่วนบุคคลไว้ยืนยันตัวตนและทำธุรกรรมด้วยเท่านั้นย ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรส ก็ต้องยื่นเอกสารของคู่สมรสด้วย เพราะถือเป็นบุคคลเดียวกัน โดยเอกสารส่วนบุคคล ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรรัฐวิสาหกิจ
  • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรม (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

 • เอกสารที่จะใช้แสดงที่มารายได้ ดังนั้น ที่มารายได้ของแต่ละอาชีพจึงแตกต่างกัน ซึ่งธนาคารจะแบ่งอาชีพที่มีรายได้ต่างกันเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • พนักงานประจำ
   • ใบรับรองเงินเดือน, หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
   • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
   • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
   • สำเนาทะเบียนการค้า, ทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
   • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
   • รูปถ่ายกิจการ
   • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ทั้งนี้ เอกสารการเงินเป็นส่วนที่ทำให้หลายคนกู้ขอสินเชื่อไม่สำเร็จ เพราะเครดิตหรือความน่าเชื่อถือทางการเงินไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อบ้านจึงต้องเตรียมสร้างเครดิตให้กับเอกสารทางการเงินให้ดีก่อนยื่นกู้

3. เอกสารหลักประกัน

 • เอกสารยื่นเพื่อเป็นหลักประกันให้กับธนาคารว่าเราจะชำระหนี้คินให้แก่เขาโดยที่กรรมสิทธิของสินทรัพย์จะยังเป็นของเราอยู่ เอกสารหลักประกันก็มีหลายประเภทโดยจะแตกต่างกันที่จุดประสงค์การกู้ คือ ซื้อ หรือสร้าง
  • สำเนาจะซื้อจะขาย, สัญญาวางมัดจำ, สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
  • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  • สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3ก, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด, อช.2 ทุกหน้า
  • ใบอนุญาตปลูกสร้าง, ต่อเติม
  • แบบแปลน
  • ใบประมาณการปลูกสร้าง, สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

*หมายเหตุ ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอกู้ตามแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อ

ตรวจสอบเครดิตทางการเงิน ยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านในครั้งเดียว

เอกสารขอสินเชื่อบ้านประเภทเอกสารการเงิน มักเป็นอุปสรรคที่อาจทำให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน เพราะเอกสารการเงินคือสิ่งที่ธนาคารจะใช้พิจารณาความสามารถ และความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ ได้แก่ บัญชีเงินฝากหรือรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน และประวัติการชำระหนี้ โดยผู้ขอสินเชื่อบ้านสามารถสร้างเครดิตให้เอกสารทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ด้วย 5 วิธีต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเครดิตบูโร

ทุกครั้งที่จะขอกู้ควรตรวจประวัติการชำระหนี้ของตนเองกับ บริษัท ข้อมูลเครดิจแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร (NCB: NAtional Credit Bureau) เพื่อดูว่าเครดิจของตนเองมีปัญหรือไม่ เช่น ค้างชำระ ติดแบล็คลิสต์ ประวัติชำระไม่ตรงเวลา หากมีประวัติข้างต้น ธนาคารอาจไม่อนุมัติสินเชื่อให้ได้

วิธีแก้: ผู้ขอกู้ต้องเริ่มแก้ไขประวัติเหล่านี้ด้วยวินัยการชำระหนี้ที่ดี หรือปรึกษาธนาคารที่ต้องการถึงแนวทางขอสินเชื่อเมื่อติดประวัติเครดิตบูโร ซึ่งธนาคาร ธอส. มีโครงการโรงเรียนการเงินที่ช่วยแนะแนวทางการสร้างวินัยการเงินและการยื่นขอสินเชื่อให้ผ่านแม้จะเคยติดประวัติเครดิตบูโรมาก่อน

2. ปลดภาระสินเชื่ออื่นๆ ลง

ข้อมูลหนี้สินของทุกคนทั้งหมดในระบบจะมีบันทึกอยู่ในเครดิตบูโร หากมีภาระหนี้สินมากเกินไป ธนาคารจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ เพราะโดยทั่วไปธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้บุคคลไม่เกิน 30%-40% ของรายได้ นั่นถือ หนี้สินทั้งหมดของคุณ รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 40% ของรายได้

สินเชื่อที่ควรปลดให้ได้ก่อนขอสินเชื่อบ้านก็อาจเป็นสินเชื่อระยะกลาง เช่น สินเชื่อผ่อนรถ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลก้อนใหญ่ เพื่อให้ภาระหนี้สินน้อยลง เพื่อเป็นประวัติว่าสามารถชำระหนี้ได้

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

หากมีหนี้สินอื่นๆ ด้วย หรือทำบัตรเครดิตซึ่งเป็นหนี้ระยะสั้นอยู่บ้าง หนี้ประเภทนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเครดิตการเงินของคุณเอง หากคุณชำระหนี้ตรงเวลาเสมอ เพราะเมื่อธนาคารเข้าไปตรวจประวัติกับเครดิตบูโร เขาจะเห็นว่าคุณชำระหนี้ตรงเวล มีวินัยทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อก็ยิ่งเพิ่มขึ้น

4. ใช้เงินอย่างเป็นระบบ

ธนาคารจะเล็งไปที่บัญชีเงินฝากของเรา เพื่อจะวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของเรา โดยคนที่ใช้จ่ายอย่างเป็นระบบสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า แม้จะไม่มีรายได้ประจำก็ตาม

 • ฝากเงินจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละเดือน หรือมีขั้นต่ำที่ต้องมีเงินเข้าเป็นรายรับ
 • มีกำหนดวันในการกดเงินจากบัญชี และจำกัดจำนวนครั้ง เช่น กดเงิน 2 ครั้งต่อเดือน คือ วันที่ 1 และวันที่ 16 เป็นต้น
 • ไม่กดเงินจนหมดบัญชีหรือไม่กดเงินทีละมากๆ

5. ออมเงินเท่าจำนวนผ่อน

เป็นเทคนิคเฉพาะที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน คือการฝากเงินเข้าบัญชีในจำนวนที่ใกล้เคียงกับยอดผ่อนเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป ตามรายการเดินบัญชีที่ต้องยื่น โดยสามารถคาดคะเนยอดผ่อนชำระต่อเดือนของตนเองแบบคร่าวๆ ได้ก่อน โดยใช้สัดส่วนชำระหนี้ 7,000 บาท / 1,000,000 บาท (สำหรับสัญญาผ่อนชำระ 30 ปี)

เช่น ต้องการซื้อบ้าน 2,000,000 บาท ต้องผ่อนบ้านเดือนละประมาณ 14,000 บาทเป็นต้น

ถือเป็นการสร้างวินัยทางการเงิน และยังเป็นการทดลองผ่อนจริง ดังนั้น หากคุณทำได้อย่างไร เอกสารการเดินบัญชีของคุณก็ต้องผ่านแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีอีกเคล็ดลับในการออมเงินเพื่อการกู้สินเชื่อบ้าน คือ การฝากเงินกับธนาคารที่คุณสนใจกู้ เป็นการสร้างประวัติทางการเงินกับผู้ปล่อยให้เขาตรวจสอบง่ายขึ้น และยังเป็นการสานสัมพันธ์ก่อนขอกู้เงิน เพิ่มโอกาสอนุมัติไปอีกขั้น

สรุป 

วิธีที่จะทำให้ขอสินเชื่อบ้านผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนั้น ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวสร้างเครดิตการเงินให้ดรง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลา และจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบ ตรวจสอบให้เรียบร้อย ยื่นขอสินเชื่อทีเดียวให้ผ่าน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save