เงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท เปิดปุ๋ย 13 สูตร ร่วม ปุ๋ยคนละครึ่ง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ มาตรการปุ๋ยคนละครึ่ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นบข. เสนอ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top