การเคหะแห่งชาติ ออกโครงการอาคารเช่า เริ่มต้นเดือนละ 300 บาท บัตรคนจน ติดต่อขอรับสิทธิ์ได้

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ ขานรับนโยบายของ รมว.พม. พร้อมเน้นย้ำให้การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนงานสำคัญด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรม

การเคหะแห่งชาติเร่งรัดดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ในทำเลที่มีศักยภาพ ทั้งประเภทขายและเช่า ประชาชนที่จองโครงการของการเคหะแห่งชาติสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กรณีสถาบันการเงินปฏิเสธ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับอัตราดอกเบี้ยของลูกค้าทั่วไป ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 ปีที่ 5-8 ร้อยละ 3.00 และปีที่ 9-40 ร้อยละ 4.00

ส่วนกลุ่มลูกค้าเปราะบาง อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 ปีที่ 6-8 ร้อยละ 3.00 และปีที่ 9-40 ร้อยละ 4.00มีระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าซื้อไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี โดยผู้เช่าซื้อจะต้องถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย มีรายได้ไม่เกิน 41,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน ทำสัญญาเช่าซื้อกู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คนต่อสัญญา

สำหรับโครงการอาคารเช่าเพื่อพักอาศัย

ค่าเช่าเริ่มต้น 300 – 6,000 บาท/เดือน

ผู้ได้สิทธิเช่า กรณีสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันทำสัญญา

ส่วนผู้ได้สิทธิเช่าที่เป็นข้าราชการและประชาชนทั่วไป เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ราคาเริ่มต้น 480,000 บาท มีรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top