เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย มิถุนายน 67 โอนเข้าบัตรคนจน 11-13 มิ.ย. 67

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย เดือนมิถุนายน 2567 โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11-13 มิ.ย. 67 เช็กเลยใครได้กี่บาท

เข้าสู่ไตรมาสที่สอง ถึงงวดเวลากระทรวงการคลังจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567 ระหว่างวันที่ 11-3 มิถุนายน 2567

จำนวนเงินที่ได้รับอยู่ระหว่าง 100-300 บาท แบ่งต่างวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุ ดังนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2495

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 : โอนเงิน 300 บาท ให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2495 – 31 ธันวาคม 2501

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 : โอนเงินให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2502 – 31 พฤษภาคม 2507 ดังนี้

-เกิดวันที่ 1 มกราคม 2502 – 31 มีนาคม 2507 ได้รับเงิน 300 บาท
-เกิดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2507 ได้รับเงิน 200 บาท
-เกิดระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2507 ได้รับเงิน 100 บาท
จากนั้นจะได้เงินนี้อีกครั้งในเดือนกันยายน 2567

ช่องทางการโอนเงิน

โอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น
บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC)

สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้

ผู้ทุพพลภาพ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือ
หนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น
ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://welfare.mof.go.th/
หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
การตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตน (วันที่ที่มีการยืนยันตัวตนสำเร็จ)

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check
ตรวจสอบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
https://welfare.mof.go.th

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top