อัปเดต ตารางวันโอนเงิน กลุ่มเปราะบาง เดือนมิถุนายน 2567

กรมบัญชีกลาง จึงได้ทำการโอนให้ในวันนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

ช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท

ผู้มีสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

2.หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

3.ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 3 ช่องทาง ดังนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” คลิกที่นี่

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด

กลุ่มที่ 2 เบี้ยยังชีพ เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2567 จ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน

อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน

อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน

อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

กลุ่มที่ 3 เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูล กรมบัญชีกลาง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top