เปิดเงื่อนไข ช่วยเหลือ 40,000 บาท ช่วยซ่อมบ้าน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งประชาสัมพันธ์การดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ (รายละไม่เกิน 40,000 บาท) ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้าน และใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน รายละเอียดมีดังนี้

กรณีผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. อยู่ในครอบครัวยากจน

3. ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง

4. อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

ขั้นตอนการพิจารณา

ในต่างจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรคงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

 

กรณีคนพิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

3. มีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ

ขั้นตอนการพิจารณา

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

พื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้แก่กลุ่มเปราะบาง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top