เยียวยาประกันสังคม ม.40 ไม่มีเงินจ่ายคืน 5,000 บาท ต้องทำอย่างไร

เยียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีเงินจ่ายคืนประกันสังคมต้องทำอย่างไร ล่าสุดประกันสังคมเฉลยแล้ว

จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อเรียกคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยสำนักงานประกันสังคมยอมรับว่าเงื่อนไขการได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาซับซ้อนกัน อีกทั้งจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้เกิดการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้คืนเงินเยียวยาประกันสังคม

 

 

ใครต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ล่าสุด ประกันสังคมเฉลยแล้ว
ใครต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานประกันสังคมให้คืนเงินเยียวยา 5,000 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 399 บางราย ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงินจากประกันสังคม
จำนวนผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายคืนเงินเยียวยามีประมาณ 5,000 คน
ใครไม่ต้องคืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท
ผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับหนังสือจากสำนักงานประกันสังคม เท่ากับว่าไม่ต้องติดต่อขอคืนเงินแต่อย่างใด

ถ้าไม่มีเงินเยียวยาประกันสังคมจ่ายคืน ต้องทำอย่างไร?
ถ้าไม่สามารถคืนเงินเยียวยาประกันสังคมในรวดเดียวได้ ผู้ประกันตนสามารถขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือ จังหวัด หรือ สาขาที่รับผิดชอบได้

 

ไม่คืนเงินเยียวยาประกันสังคม 5,000 บาท ผิดกฎหมายหรือไม่?
ถ้าไม่คืนเงินเยียวยาประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินคืนจากประโยชน์ทดแทนในครั้งที่ยื่นขอรับหรือครั้งต่อไป ตามที่ได้ลงชื่อให้ความยินยอมในแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน

การไม่คืนเงินจะมีความผิด และรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ถ้าไม่เห็นด้วยสามารถอุทธรณ์หนังสือต่อคณะกรรกมการอุทธรณ์ใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top