ออมสินสนับสนุนให้ทุกคนมีบ้าน ออกสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยและสินเชื่อ Top Up ผ่อน 2,500 บาท/เดือน

สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยทุกคน ธนาคารออมสินออก สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย และ สินเชื่อ Top Up ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย

ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.950% ต่อปี

ผ่อนปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาท/เดือน

ผ่อนนาน 40 ปี

พิเศษ สินเชื่อ Top Up

กู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย

ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.490% ต่อปี

ผ่อนล้านละ 4,000 บาท/เดือน 3 ปีแรก

ระยะเวลายื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 67 – 30 ธ.ค. 67

สมัครขอสินเชื่อ คลิกตรงนี้

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

1 เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

3 มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4 การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

เรียบเรียง สยามนิวส์

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top