บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตกหล่น 200,000 คน จ่อคืนวงเงิน e-Money คงค้าง 21 มิ.ย. 67

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมบัญชีกลาง พบคืนวงเงินคงเหลือใน e-Money ไม่สำเร็จ 200,000 คน จี้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและเร่งแก้ไขด่วน ก่อนโอนเงินคืนอีกครั้งในวันที่ 21 มิ.ย. 67

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากการโอนเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ่งเป็นเงินที่ภาครัฐเคยให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ ปี 2561 (โครงการเก่า)

แต่ปัจจุบันยังมีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 เม.ย. 67

โดยกรมบัญชีกลางได้ทำการโอนเงิน e-Money คงเหลือดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิเมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 67 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)

จากการโอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในวันดังกล่าว พบว่า ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้จำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคารปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข
ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิที่มีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 67 หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงิน e-Money คงเหลือข้างต้น โดยกรมบัญชีกลางจะทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 หลังจากนั้น หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

สรุป สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เงิน และยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมบัญชีกลางขยายเวลาผู้ที่ยังไม่ได้เงิน ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง, และผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)

กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money คืนในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่รายการโอนไม่สำเร็จ (Reject) จะแก้ไขรายการดังกล่าวหนึ่งครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หากยังมีรายการโอนไม่สำเร็จหลังจากวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เงินจะถูกส่งคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาทำการ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top