รวม 5 สาเหตุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืน e-Money ไม่สำเร็จเพราะอะไร?

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังรวมสาเหตุสำคัญที่คนมีสิทธิ์ในบัตรคนจนราว 200,000 คน ไม่ได้รับเงินคืน e-Money เข้าบัญชีธนาคารเมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. 67

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง โฆษกกรมบัญชีกลาง ระบุ กรมบัญชีกลางได้ทำการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีสิทธิ์เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การโอนเงินคืนให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จราว 200,000 คน โดยมีสาเหตุดังนี้

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคารปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข
ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่มีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 200,000 ราย ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 19 มิ.ย. 67 หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67 เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงิน e-Money คงเหลือข้างต้น

โดยกรมบัญชีกลางจะทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 หลังจากนั้น หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาทำการ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top