ประกันสังคม อายุ 55 ปี จะได้เงินบำเหน็จชราภาพ หรือ บำนาญชราภาพ?

ประกันสังคม อายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ หรือเงินบำนาญชราภาพ จะต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กสิทธิได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความระบุว่า บำเหน็จ หรือบำนาญ? ถ้าใครกำลังสงสัยเรื่องกรณีเงินชราภาพ สำนักงานประกันสังคมมาตอบแล้ว

คำถาม : ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่อายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินชราภาพแบบใด?

คำตอบ :

กรณีส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ
หากส่งเงินสมทบ 180 เดือนขึ้นไป (ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม) ได้รับเป็นบำนาญชราภาพ
โดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิในการขอรับประโยชน์ทดแทนก็ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประกันสังคม กรณี ชราภาพ
กรณีเงินบำนาญชราภาพ
ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
กรณีบำเหน็จชราภาพ
มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ประกันตนเอง)
จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
กรณีบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้
หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่าย
หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับส่วนของผู้ประกันตน ส่วนของนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี
money
วิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพ
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน หรือ 15 ปี

จะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)

เช่น ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 15 ปี มีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาท
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปี) ขึ้นไป

จะได้รับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท) และได้เพิ่มอีก 1.5% ของทุกปี เท่ากับ 20% + (1.5 x จำนวนปี)
เช่น ผู้ประกันตนอายุ 60 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 35 ปี มีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 15,000 บาท
ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 7,500 บาท
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top