เปิดคุณสมบัติ ออมสิน ให้กู้สูงสุด 1 แสนบาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

ธนาคารออมสิน จัดสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ปล่อยให้กู้สูงสุด 1 แสนบาท ผ่อนนาน 8 ปี ตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติ พร้อมเอกสารในการกู้ที่ต้องเตรียม เช็กเลย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารออมสิน ได้จัดทำสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยปล่อยให้กู้สูงสุด 1 แสนบาท ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี 3 เดือนแรกปลอดชำระเงินต้น สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มธุรกิจและขาดเงินทุนในการใช้จ่าย

จีนแบน 3 บริษัทสหรัฐ ห้ามทำการค้า ห้ามผู้บริหารเข้าประเทศ
วิธีลงทะเบียนแอป ทางรัฐ ยืนยันตัวตน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน สายไหม-คลองสามวา สร้างทางพิเศษส่วนต่อขยาย
โดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน ได้กำหนดคุณสมบัติและเอกสารผู้กู้ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้
– ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

– ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย

– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการกู้ยืม
เอกสารส่วนบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)

– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบ-มรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

– ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้น ๆ เป็นต้น

– ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

– บัญชีรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

– บิลซื้อ – ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี)

-เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วัตถุประสงค์การกู้
– เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

– ผู้กู้ตามคุณสมบัติสำหรับผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

– ผู้กู้ตามคุณสมบัติสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้
– บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถค้ำประกันได้เต็มวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกัน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด

Scroll to Top